Blog

10. mai 2016

Visste du at..

Loadmaster hadde 35% økning i januar februar 2016:

Takket være fornøyde kunder og våre gode investeringer så har vi lykkes meget godt med økt oppdragsmengde.

Tusen takk alle eksisterende og nye kunder.

 

Loadmaster søker etter ny terminal oslo nord: 
Den økte oppdragsmengden gjør at vi ønsker å utvide, og er på søken etter ny terminal Oslo nord. Vi holder dere oppdatert med informajson om hvor og når dette skjer. Følg med på nyheter og på vår Facebookside.

 

Loadmaster har økt lagerkapasitet på lager og handling:
Lager og handling har vært et satsningsområde, og vi har tatt grep om dette slik at vi nå har enda mer lagerkapasitet for å imøtekomme våre kunders behov. 

 

Lik gjerne vår facebookside 🙂

Nyheter
About Christopher Molvig

Transportvilkår

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524

1. Omfang

Alle oppdrag som Loadmaster utfører er regulert av Lov om
Vegfraktavtaler og NSAB2015 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige
Bestemmelser). Transportvilkårene definert nedenfor supplerer til en vær tids gjeldende Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2015, ADR / RID forskrift og er en del av avtalen mellom Loadmaster og våre kunder. Les mer om NSAB2015 på Logistikk- og transportindustriens Landsforbunds nettsted; NHOlt.no sett inn nsab i søkefeltet. www.dsb.no sett inn adr i søkefeltet. Alternativt se linker på vår hjemmeside www.loadmaster.no

2. Transportdokument

Med transportdokument menes standard fraktbrev eller tilsvarende elektronisk Fraktbrevmelding / transportinstruksjon. Avsenderen er ansvarlig for korrekt og nødvendig informasjon i transportdokumentet. Følgende informasjon skal fremkomme:

• Avsenders navn og adresse.
• Mottakers navn og leveringsadresse.
• Antall kolli.
• Brutto vekt og mål i dm3 / lastemeter.
• Fraktbetaler.
• Instruksjon om at sendingen skal behandles som varmegods
• Nødvendige opplysninger om farlig gods skal medfølge godset og være merket og følge til en vær tids gjeldende ADR / RID forskrift.
• Farlig gods.
• Ordre om eventuell forsikring av sendingen.

Andre instruksjoner om leveringsfrister, transportmåte, inkassooppdrag eller lignende som er gitt i transportdokumentet, vil ikke være bindende for Loadmaster. Slike instruksjoner må avtales særskilt, og godkjennes skriftlig av Loadmaster før transporten starter. Bruk av postboks, forkortelser for dette, eller andre henvisninger til postboks, samt postnummer som ikke er knyttet til leveringsadresse skal ikke forekomme i leveringsadressefeltet. Kostnader som oppstår på grunn av manglende, mangelfulle eller uriktige opplysninger dekkes av avsender, herunder feil angivelse av vekt/mål samt gjenbruk av samme sendingsnummer eller bruk av andre sendingsnummer enn dem som er tildelt vil bli belastet avsender. Sendinger som har større vekt / mål enn oppgitt, kan korrigeres av Loadmaster, etter virkelig vekt / mål eller sannsynlig vekt / mål hvis tilstrekkelig data ikke foreligger.

3. Merking av gods

Alt gods skal være merket i samsvar med transportdokumentet. Merkene skal være tydelige og holdbare. Gamle strekkodeetiketter må fjernes. Kolli som veier over 2000 kg, skal være tydelig påført vekt. Alle kolli skal påføres Varmegods når det skal sendes på denne måten. Alle kolli skal være påført Utleveringsforbehold når slike instrukser er gitt i transportdokumentet. Alle kolli skal være påført faresedler når innholdet er farlig gods.

4. Emballasje

Loadmaster plikter ikke å vurdere om en vare bør ha emballasje, eller om emballasjen er tilstrekkelig. Sendes gods med manglende eller mangelfull emballasje, er transportør ikke forpliktet til å yte erstatning for skade grunnet påkjenninger i transportveien hvis skaden kunne ha vært unngått om godset var tilstrekkelig emballert.

5. Overlevering av gods

Ved overtakelse av godset kontrollerer Loadmaster det oppgitte antall kolli samt godsets og emballasjens synlige tilstand.
Benyttes fraktbrev som transportdokument, skal Loadmaster forbehold om antall kolli og / eller skade på godset eller emballasjen tas inn i fraktbrevet, senest med sendingens ankomst til Loadmaster avsenderterminal. En gjenpart av fraktbrev med forbehold skal overleveres til avsenderen. Mottar Loadmaster kun elektronisk fraktbrevmelding, vil dataregistrering av hvert enkelt kolli hos Loadmaster være bevis for det kolliantall som

Loadmaster har mottatt. I slike tilfeller kan også Loadmaster skriftlig melde skade på gods og / eller emballasje tilbake til avsenderen når dette oppdages ved ankomst til avsenderterminalen. Når ikke annet godtgjøres, skal forbehold og dataregistreringer som er nevnt ovenfor, frita Loadmaster for erstatningsansvar.

6. Avsenders ansvar

Avsender er ansvarlig for kostnader / skader på person, materiell, miljø og / eller annet gods, når kostnaden eller skaden skyldes manglende opplysninger om farlig gods, og / eller mangelfull merking eller emballering av godset.

7. Framføring av gods

Loadmaster avgjør hvilke transportmidler som skal benyttes. Oppstår hindringer for framføring av godset, og det ikke foreligger forholdsordre, treffer Loadmaster Oslofrakt de tiltak vi finner tjener oppdragsgivers interesse best.
Gods som etter sin art, størrelse eller vekt ikke egner seg for framføring som samlast, mottas til befordring bare etter særskilt avtale.

8. Utlevering

Sendinger adressert til firma med fast forretningsadresse blir kjørt ut. Leveringssted defineres som lasterampe/bygningens grunnetasje.
Ved andre sendinger og sendinger med utleveringsforbehold underrettes mottaker via telefon eller post for avtale om utkjøring / utlevering.

Godset utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen / transportdokumentet. Skal mottaker betale for transporten, kan Loadmaster kreve at fraktbeløpet og andre kostnader betales før utlevering.

9. Utleveringshindringer

I tilfelle mottaker nekter å ta imot godset, eller det oppstår hindring for utlevering, innhenter Loadmaster forholdsordre hos oppdragsgiver, som er ansvarlig for fraktbeløpet og nødvendige tilleggskostnader. Hvis forholdsordre i nasjonal transport ikke er mottatt innen 7. dager fra utstedelsesdato, returneres forsendelsen automatisk for oppdragsgivers regning og risiko.

10. Tilbakeholdsrett

Loadmaster har tilbakeholdsrett / panterett i sendingen som er under vår kontroll, for fraktbeløpet og øvrige fordringer på oppdragsgiveren. Betales ikke Loadmaster Oslofrakt forfalne fordringer, er vi berettiget til på betryggende måte å selge så meget av godset at våre samlede fordringer inklusive omkostninger dekkes. Loadmaster skal, hvis mulig, på forhånd underrette oppdragsgiver om de tiltak som vi akter å sette i verk for å selge godset. Det samme gjelder for gods som ikke blir avhentet innen rimelig tid, hvor oppdragsgiver, tross anmodning, ikke har gitt Loadmaster forholdsordre eller hentet godset.

11. Fraktførers ansvar

Loadmaster ansvar for godset inntrer når vi overtar godset til befordring og opphører ved levering

til mottaker, dvs. når godset forlater transportmiddelet. Loadmaster blir erstatningspliktig for tap, forsinkelse og skader som rammer godset i ansvarstiden med mindre vi godtgjør at tapet eller skaden skyldes godsets beskaffenhet, forholdsordre, manglende forholdsordre eller annen feil eller forsømmelse fra avsenders eller mottakers side. Loadmaster er likeledes uten ansvar når tapet eller skaden skyldes forhold som vi ikke kunne forhindre eller forebygge følgene av.

Loadmaster er også uten ansvar for tap og skade som skyldes:
a. At det på grunn av godsets beskaffenhet må benyttes åpent kjøretøy
b. Manglende eller utilstrekkelig emballasje
c. Godshåndtering, lasting eller lossing foretatt i avsenders eller mottakers regi
d. Ømfintlig gods som er særlig utsatt for brudd, rust, selvødeleggelse, lekkasje eller normalt svinn
e. Mangelfulle, misvisende eller uriktige opplysninger i transportdokumentet
f. Mangelfull, misvisende eller feilmerking av gods godtgjør Loadmaster at tap eller skade kan være oppstått på grunn av omstendigheter som er nevnt under a-f, skal dette legges til grunn med mindre det blir godtgjort at tapet eller skaden skyldes andre forhold.

12. Tapt gods

Er godset ikke stilt til mottakers disposisjon innen 30 dager etter eventuell avtalt utleveringsfrist, eller innen 60 dager etter at Loadmaster overtok godset til befordring, har avsender og mottaker rett til å anse godset tapt.
Vareeier kan skriftlig kreve å få underretning dersom godset kommer til rette innen 1. år etter at erstatning er utbetalt. Innen 30 dager etter at vi mottar slik underretning, kan han kreve godset utlevert mot å refundere erstatningsbeløpet.

13. Forsinkelse

Godset er forsinket når det ikke utleveres til avtalt tid, eller når transporttiden er lengre enn det etter forholdene med rimelighet kan kreves av en omsorgsfull fraktfører.

14. Erstatning

Erstatning for skadet eller tapt gods beregnes etter godsets vare verdi på innleveringstidspunktet. Handelsfaktura skal framlegges. I tilfelle varen ikke er gjenstand for fakturering, skal vare verdien av samme art og kvalitet legges til grunn for erstatningsberegningen. Når godset er skadet, beregnes erstatningen innenfor vare verdien, til det beløp utbedring av skaden koster.

Er fullgod utbedring ikke mulig, skal verdiforringelsen som er en følge av skaden, erstattes.
Ved innlandstransport på vei skal erstatningen likevel ikke overstige 17 SDR per brutto kilogram godsvekt. (SDR er en kurs som daglig noteres på Oslo Børs, se
bankenes valuta oversikt.) Ved bane-, sjø- og lufttransport og ved grenseoverskridende transporter gjelder andre erstatningsbegrensninger, jfr. pkt. 1. I tilfelle Loadmaster erstatter godsets fulle handelsverdi, har vi krav på å få stillet godset til vår disposisjon.
Frakt kan kreves godtgjort, helt ut ved totaltap og forholdsmessig ved delvis tap.
Når Loadmaster har forårsaket en forsinket utlevering, er vi ansvarlig for å erstatte det økonomiske tapet forsinkelsen medfører, men beløpet er begrenset oppad til fraktbeløpet.

15. Reklamasjon

Den som vil gjøre gjeldende at gods kan være skadet, eller at sendingen ikke er fulltallig, må ved mottakelsen gjøre anmerkninger om dette i transportdokumentet eller leveranseoversikten. Oppdages skade eller manko senere, må Loadmaster straks underrettes uten ugrunnet opphold. I slike tilfeller må kravstiller kunne godtgjøre at skade eller manko er oppstått i tiden mellom innlevering og utlevering av godset.

16. Foreldelse

Erstatningskrav i forbindelse med veg og jernbanetransport foreldes etter 1. år.
Foreldelsestiden regnes:
a. Ved skade, delvis manko eller forsinket utlevering: fra utleveringsdagen
b. Ved totalt manko: fra den 30. dag etter utløpet av den avtalte utleveringsfrist,
c. Eller fra den 60. dag etter at Loadmaster overtok godset i andre tilfeller: når 3. måneder er gått fra den dag fraktavtalen ble sluttet.

Foreldelsesfristen kan være kortere eller lengre ved andre transportmåter. Et foreldet krav kan ikke gjøres gjeldende som motregning.
17. Transportvilkårenes gyldighet ved elektronisk informasjon
Ved bruk av elektronisk informasjon fremfor vil EDI-vilkårene være gjeldende i tillegg til Transportvilkårene.

Transportvilkår LoadMaster PDF

×